top of page

Algemene voorwaarden Folia Design / Bubbelliefde

Artikel 1

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of koper, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

 • Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Folia Design.

 

Artikel 2

 • De offertes van Folia Design zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop.
  De offertes worden steeds opgesteld
  zonder vermelding van taksen, die altijd ten laste van opdrachtgever of koper vallen.

 • De geldigheidsduur van een offerte bedraagt dertig dagen. De offerteprijs geldt enkel voor de opdracht vermeld in de offerte.
  Het stockeren, vernietigen of terug zenden van restanten naar de opdrachtgever is niet in de offerte begrepen.

 • De offertes zijn gebaseerd op de prijzen van lonen en materialen op datum van de offerte. Indien lonen en materialen prijswijzigingen ondergaan, behoudt Folia Design zich het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen.

 

Artikel 3

 • Bij offertes die betrekking hebben op meerdere opdrachten tegelijk, kan Folia Design er niet toe verplicht worden
  om een gedeelte van de opdrachten in de offerte te leveren tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

 

Artikel 4

 • Indien een opdrachtgever productiegoederen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) aan Folia Design bezorgt, met het verzoek een proef of ontwerp te leveren, neemt hij de verbintenis op zich om hetzij de uitvoering van het werk aan Folia Design toe te vertrouwen, hetzij Folia Design voor de kosten van de proef of het ontwerp te vergoeden.

Artikel 5

 • Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt aan Folia Design, moet dit op tijd (rekening houdend met de time-estimate), degelijk verpakt en franco geleverd worden aan het werkadres van Folia Design.

 • Het voor ontvangst tekenen van vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

 • Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van Folia Design, staat hij zelf in voor het bewaren van de originele bestanden en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.

 • De leveringstermijn wordt bepaald per opdracht, is bij benadering bepaald en niet bindend. Behoudens opzet en zware fout van Folia Design, haar personeel of haar onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstijd verlengen zonder enige verplichting tot schadevergoeding vanwege Folia Design of recht tot ontbinding, annulatie of niet betaling vanwege de opdrachtgever of koper. Folia Design behoudt zich het recht voor de prijs te verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

 • Frankeerrechten dienen steeds betaald te worden alvorens de zending wordt afgeleverd aan de postinstanties.

 • Mochten deze laatste om welke reden dan ook bepaalde gunstige tarieven of kortingen niet toekennen, zal de koper

 • deze nooit kunnen verhalen op Folia Design.

 

Artikel 6

 • De opdracht wordt geplaatst door het schriftelijk of digitaal terugsturen door de opdrachtgever aan Folia Design van een gedagtekende kopie van de offerte met vermelding “Goedgekeurd” of op het ogenblik van de ontvangst door Folia Design van haar aanbieding die door de klant schriftelijk of onder elektronische vorm (bv. e-mail of fax) werd aanvaard of wanneer de aanvaarding blijkt uit de elektronische communicatie, onder voorbehoud van het recht van Folia Design
  de bestelling per aangetekende brief of onder elektronische vorm te weigeren binnen de acht dagen na haar ontvangst.

 

Artikel 7

 • Elke persoon of firma die een opdracht plaatst met verzoek deze aan derden te factureren, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien Folia Design zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve indien de derde mee heeft ondertekend voor het plaatsen van de opdracht overeenkomstig artikel 6.

 • Het document dat voor akkoord werd ondertekend, blijft eigendom van Folia Design en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 

Artikel 8

 • De aansprakelijkheid van Folia Design ten aanzien van de opdrachtgever of koper te allen tijde beperkt tot het bedragvan de uitgevoerde opdrachten zoals vermeld op de factuur, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.

 • Folia Design kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van teksten, noch voor de inhoud of volledigheid van adresbestanden.

 • Folia Design drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Folia Design op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever.

 • Bij full colour drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

 

Artikel 9

 • Indien de opdrachtgever wenst dat Folia Design productie-elementen zoals drukwerk, foto’s, ontwerpen, tekeningen, CD’s, DVD’s, diskettes, … bewaart, zal hij dit schriftelijk en vóór de uitvoering van de opdracht met Folia Design overeenkomen en hiervoor een stockagekost betalen.

 • De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die Folia Design uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies en beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout.

 • De opdrachtgever bevestigt bij de bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Folia Design worden overgemaakt eigendom zijn van de opdrachtgever.

 • De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/ of bestaande merknamen.

 • Folia Design is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

 

Artikel 10

 • Het auteursrecht van alle door Folia Design ontwikkelde ontwerpen ligt volledig bij Folia Design. Alle rechten voorbehouden.

 • Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van Folia Design worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

 • Folia Design is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

 

Artikel 11

 • Folia Design behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. Deze laatste zal een schadevergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig

 • hetgeen bepaald in artikel 13 van deze voorwaarden.

 

Artikel 12

 • Klachten betreffende de levering moeten aan Folia Design gericht worden binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de levering.

 • Het protest tegen de factuur dient betekend te worden per aangetekende brief binnen de acht dagen na de factuurdatum en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 • In geen geval kan de opdrachtgever of koper zich beroepen op een klacht om zijn betalingen te schorsen of vertragen.

 

Artikel 13

 • Alle facturen van Folia Design zijn betaalbaar binnen tien dagen na factuurdatum. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interestvoet op, gelijk aan 12% en is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van €25.

 • Bij niet betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldag heeft Folia Design het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling heeft toegestaan aan de opdrachtgever. Folia Design heeft bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven bedragen betaald heeft. Wanneer betaling met wissels geschiedt wordt bij gebrek aan betaling van één termijn op de vervaldag, de volledige koopprijs of het overblijvende saldo ervan eisbaar zonder voorafgaande aanmaning.

 

Artikel 14

 • Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder zijn verplichtingen om de prijs te betalen en/ of de opdracht te laten uitvoeren, is Folia Design gerechtigd om de koopovereenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van de opdrachtgever of koper, zal facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaanneming,…) zich bevindt en is Folia Design gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van hetgeen opdrachtgever of koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Folia Design zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Folia Design op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat opdrachtgever of koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

 • Annulering door opdrachtgever of koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Folia Design. Indien Folia Design akkoord gaat met de annulering, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaanneming,…) zich bevindt en is de Opdrachtgever daarnaast een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30 % van hetgeen opdrachtgever of koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Folia Design zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Folia Design op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat opdrachtgever of koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

 

Artikel 15

 • Folia Design behoudt zich het eigendomsrecht van het afgeleverde project of product voor tot op het ogenblik dat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

 

Artikel 16

 • Alle offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.

 • Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Folia Design gelegen is.

bottom of page